JAVNI NATJEČAJ ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA NA ODREĐENO VRIJEME U ŠKOLSKOJ 2018./2019. GODINI

Javni natječaj za popunu upražnjenih radnih mjesta na određeno vrijeme u školskoj 2018./2019. godini

 

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Osnovna škola Vladimira Nazora Odžak
Povjerenstvo Škole
Broj:  02 – 280/18
Odžak, 3.8.2018. godine

Temeljem članka 71. Zakona o Osnovnom školstvu Županije Posavske (Narodne novine Županije Posavske, broj: 3/04, 4/04, 8/08, 7/12, 10/13 i 10/16), članka 47. Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora Odžak, te Zaključka o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika na određeno vrijeme od strane Vlade Županije Posavske, broj: 01-02-312/18 od dana 3.8.2018. godine, Povjerenstvo Osnovne škole Vladimira Nazora Odžak  r a s p i s u j eJavni natječaj za popunu upražnjenih radnih mjesta na određeno vrijeme u školskoj 2018./2019. godini


 
1. NA ODREĐENO VRIJEME
  

    A) Na određeno vrijeme do 30.6.2019. godine
      1.    Defektolog za rad u odjelu s posebnim potrebama - 1 (jedan) izvršitelj na puno radno vrijeme
  

    B) Na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine
      1.    Učitelj matematike - 2 (dva) izvršitelja na puno radno vrijeme
      2.    Socijalni pedagog  - 1 (jedan) izvršitelj  na puno radno vrijeme
      3.    Pedagog sa specijalizacijom za rehabilitaciju - 1 (jedan) izvršitelj na puno radno vrijeme
      4.    Učitelj glazbene kulture u glazbenim odjelima - 1 (jedan) izvršitelj na puno radno vrijeme
      5.    Spremačica - 1 (jedan) izvršitelj na puno radno vrijeme
  

    C) Na određeno radno vrijeme do povratka djelatnika s porodiljnog dopusta, a najduže do 31.8.2019. godine
      1.    Učitelj razredne nastave - 3 (tri) izvršitelja na puno radno vrijeme
      2.    Učitelj engleskog jezika - 1 (jedan) izvršitelj na puno radno vrijeme
  

    D) Na određeno radno vrijeme do povratka djelatnika s funkcije, a najduže do 31.8.2019. godine
      1.    Učitelj matematike - 1 (jedan) izvršitelj na puno radno vrijeme

    E) Na određeno radno vrijeme do povratka djelatnika s neplaćenog dopusta, a najduže do 31.8.2019. godine
      1.    Spremačica - 1 (jedan) izvršitelj na puno radno vrijeme

    F) Na određeno radno vrijeme do povratka djelatnika s bolovanja, a najduže do 31.8.2019. godine
      1.    Spremačica - 1 (jedan) izvršitelj na ½ (jednu polovinu) radnog vremena

Na radna mjesta, za sve pozicije mogu biti  izabrane osobe koje pored općih uvjeta propisanih Zakonom ispunjavaju  i uvjete koji su utvrđeni  Zakonom o Osnovnom školstvu Županije Posavske  (Narodne novine Županije Posavske, broj: 3/04, 4/04, 8/08 i 7/12), Pravilnikom o vrsti stručne spreme učitelja i stručnih suradnika u Osnovnoj školi (Narodne novine Županije Posavske, broj: 5/99), Pedagoškim standardima za osnovno obrazovanje Županije Posavske (Narodne novine Županije Posavske, broj: 1/06 i 9/09), te Pravilnikom sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u osnovnim i srednjim školama.
 
Uz prijavu na Javni natječaj potrebno je dostaviti sljedeću obveznu dokumentaciju (originale ili ovjerene preslike ne starije od 6 mjeseci):

-    kraći životopis (biografija) sa osnovnim kontakt informacijama (adresa, telefon, e-mail adresa),
-    dokaz o stručnoj spremi – Diploma/Uvjerenje o završenom obrazovanju i Rješenje o nostrifikaciji Diplome/ Uvjerenja o završenom obrazovanju ukoliko fakultet nije završen u BiH
-    Izvod iz matične knjige rođenih (rodni list),
-    Uvjerenje o državljanstvu ili ovjerenu presliku CIPS-ove iskaznice,
-    Uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka,
-    Uvjerenje o položenom stručnom ispitu, obvezno uz prijavu na poziciju I. A) 1., I. B) 1., 2., 3. i 4.; I. C) 1. i 2.; I. D) 1.

Uz prijavu na Javni natječaj i obveznu dokumentaciju za  pozicije I. A) 1.; I. B) 1., 2., 3. i 4.; I. C) 1. i 2.; I. D) 1. potrebno je dostaviti i sljedeću dodatnu dokumentaciju (originale ili ovjerene preslike):

-    Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
-    Uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovi u kojoj se boduje, u ustanovama obrazovanja, te o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja,
-    Uvjerenje/potvrda o prosjeku ocjena tijekom studiranja.


Lista kandidata koji budu ispunjavali uvjete Javnog natječaja s terminima za obavljanje intervjua bit će objavljena na oglasnoj ploči škole kao i na web stranici škole: www.osvno.com


Prijave kandidata koji nisu dostavili dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednim, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje su dostavili urednu dokumentaciju.


Javni natječaj ostaje otvoren osam (15) dana od dana objavljivanja na stranicama Vlade Županije Posavske.


Prijave sa  traženim dokumentima, poslati preporučenom poštom na adresu, sa naznakom:


Osnovna škola Vladimira Nazora Odžak – Povjerenstvo, Ulica nova bb, 76290 Odžak –
„Javni natječaj za popunu upražnjenih radnih mjesta na određeno vrijeme u školskoj 2018./2019. godini, - NE OTVARATI.Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave sa dostavljenom dokumentacijom, po provedbi natječajne procedure, kandidatima neće biti vraćene.

                                                                                                             Predsjednica Povjerenstva   
           Žaklina Pirkl Ivanković, profesor